top of page

Youth Group

Public·85 members

Baník Ostrava do 19 let Slovácko do 19 let on-line přenosu 11 října 2023


Ostrava vs. Slovácko. Přímý přenos utkání Fortuna ligy sledujte ŽIVĚ v ONLINE přenosu na iSport.cz.


FC Slovan Liberec | Ml�de�FC SLOVAN LIBEREC � ml�de�, spolek (I� 18381243) je realiz�torem n�sleduj�c�ch projekt�: Projekty 2022 Pravideln� sportovn� �innost fotbalov� akademie ml�de�e v roce 2022. P�edpokl�dan� zp�sobil� v�daje projektu 9, 000. 000 K�, podpo�eno ��elovou neinvesti�n� dotac� od Statut�rn�ho m�sta Liberec ve v��i 2, 500. 000 K�, ��slo smlouvy: DS202200562. Pravideln� sportovn� �innost d�t� a ml�de�e realizovan� v FC SLOVAN LIBEREC � ml�de�, spolek. Podpo�eno ��elovou dotac� od Statut�rn�ho m�sta Liberec ve v��i 316. 000 K�, ��slo smlouvy DS202201219. Podpora sportovn� �innosti d�t� a ml�de�e ve sportovn�ch organizac�ch 2022, podpo�eno ��elovou dotac� Libereck�ho kraje ve v��i 280. 000 K�, ��slo smlouvy. Za v�echny poskytnut� dotace d�kujeme. Projekty 2021 Zabezpe�en� v�chovy sportovn� talentovan� ml�de�e v�kov� kategorie 6 a� 23 let, podpo�eno dotac� od Fotbalov� asociace �esk� republiky ve v��i 3, 000. 000 K� z programu N�rodn� sportovn� agentury (V�zva 16/2020 � Podpora sportovn�ch svaz�), ��slo rozhodnut� NSA-123/2021/PSS21. ��elem projektu je zaji�t�n� p��e o sportovn� talentovanou ml�de� v�ech v�kov�ch kategori�, zaji�t�n� p��pravy sportovn� talentovan� ml�de�e v dorosteneck�ch a juniorsk�ch kategori�ch, zaji�t�n� sportovn� p��pravy sportovn� talentovan� ml�de�e v ��zen�m syst�mu sportovn�ch center ml�de�e. Podpora �innosti SK/TJ, zabezpe�en� sportovn�ch aktivit d�t� a ml�de�e ve v�ku od 3 do 23 let, zabezpe�en� sportovn�, t�lov�chovn� a organiza�n� funkce SK/TJ realizuj�c�ch sportovn� aktivity d�t� a ml�de�e ve v�ku od 3 do 23 let, Podpo�enou dotac� N�rodn� sportovn� agentury ve v��i 1, 082. : OLP/1576/2022 Podpora �innosti ml�de�e ve sportovn�m klubu a reprezentace Libereck�ho kraje, podpo�eno neinvesti�n� ��elovou dotac� Libereck�ho kraje ve v��i 1, 150. 000 K�, ��slo smlouvy OLP/3660/2022 Podpora �innosti - p��e o talentovanou ml�de�, podpo�eno dotac� od Fotbalov� asociace �esk� republiky ve v��i 3, 015. Liberec - sparta fotbal živě Witryna2 maj 2021 FC Slovácko FK Jablonec – Bohemians Praha 1905 FC Baník Ostrava – SK Sigma Olomouc FC … k reportáži Diskuze k reportáži Online přenos Vše Jen Češi Minuta ... smlouvy: OLP/3414/2018. Sportovn� dopoledne pro mate�sk� �koly v Liberci. Realizov�no �leny FC SLOVAN LIBEREC � ml�de�, spolek v �ervnu 2018. Projekt je podpo�en Sportovn�m fondem statut�rn�ho m�sta Liberec �. DS201801142 ve v��i 32. 000, - K�. Pravideln� sportovn� �innost ml�de�e, realizovan� v FC SLOVAN LBEREC � ml�de�, spolek v obdob� od ledna do prosince roku 2018. DS201801036 ve v��i 193. 110, - K�. Pravideln� sportovn� �innost ml�de�e v roce 2018 v r�mci �innosti Fotbalov� akademie p�i FC SLOVAN LIBEREC � ML�DE�, spolek. 000. 000, - K�, �. smlouvy OLP/3851/2019, program Individu�ln� dotace 2019. Projekty 2018 Podpora sportovn� �innosti d�t� a ml�de�e realizovan� v FC SLOVAN LIBEREC � ml�de�, spolek. Celkov� p�edpokl�dan� zp�sobil� v�daje projektu 500 tis. K�, projekt je finan�n� podpo�en z rozpo�tu Libereck�ho kraje ��stkou 195 tis. K�, �. Smlouva s Fotbalovou asociac� �R finan�n� podpo�en� z projektu Talent 2020, M�MT-36979/2019 A �. 502020-2A_075 ze st�tn�ho rozpo�tu, ��st 1. V��e dotace 1, 397. 400 K�. V�zva M�J KLUB 2020, pravideln� sportovn� �innost ml�de�e p�i fotbalov� akademii v roce 2020, podpo�ena dotac� M�MT na z�klad� rozhodnut� �. 502020_2B_4211 ve v��i 1, 027. 400 K� Pravideln� sportovn� �innost d�t� a ml�de�e realizovan� v FC SLOVAN LIBEREC � ml�de�, spolek, podpo�en� dotac� ve v��i 221. I.Celostátní dorostenecká liga 2023/2024 live výsledky Připněte ji nahoru špendlíkem. Další. 10. kolo. Baník Ostrava U19.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page